MLC 2006

Gdańsk 01.02.2014

INSTRUKCJA WDRAŻAJĄCA POSTANOWIENIA KONWENCJI MLC 2006

Stan Shipping Agency Ltd. (SSA) zobowiązuje pracowników Działu Morskiego (DM) do przestrzegania następujących zasad wynikających z postanowień konwencji MLC 2006 :

 1. Marynarz poniżej 18 roku życia nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji. Standard A1.1 p. 2

 1. Proces rekrutacji jest dla Marynarza bezpłatny. Regulation 1.4 p. 1

 2. Armator pokrywa koszty związane z wyjazdem do pracy marynarza jak i jego powrotem, repatriacją, zabezpiecza przed porzuceniem w zagranicznym porcie. Koszty uzyskania książeczki żeglarskiej, paszportu oraz obowiązkowych dokumentów wymaganych przez konwencję STCW ponosi Marynarz. Guideline B2.5.1 , Regulation 2.1 Guideline B2.4.2

 1. DM prowadzi swoją działalność w sposób przejrzysty i jasny z poszanowaniem wszystkich praw Marynarza wynikających z obowiązujących przepisów. Regulation 2.1

 2. Jest surowo zabronione stosowanie jakichkolwiek form dyskryminacji pod względem rasy, płci, wyznania czy też wieku osób pełnoletnich. Niedopuszczalne jest stosowanie praktyk mogących naruszać prawa Marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Guideline B2.2.2 p.4a

 3. DM zobowiązany jest do rzetelnej i niczym nieutrudnionej komunikacji z Marynarzem oraz wyznaczoną przez Marynarza osobą (next of kin). Standard A4.2 p.7

 4. DM udziela wyczerpujących informacji przed podpisaniem kontraktu z Marynarzem o warunkach związanych z oferowaną mu pracą, zawarciem umowy, prawach i obowiązkach wynikających z oferowanej pracy, udostępnia procedurę armatorską związaną ze składaniem skarg i zażaleń. Regulation2.1 Marynarze otrzymują wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się ze swoimi umowami o pracę oraz otrzymują kopię podpisanej umowy. Umowy o pracę marynarzy podpisuje marynarz i SSA jako agent w imieniu i na rzecz armatora statku i spółki.

 5. Marynarzy informuje się o szczególnych warunkach oraz o specjalnych politykach armatorów dotyczących ich zatrudnienia.

 6. SSA DM współpracuje z partnerami spełniającymi wymogi konwencji MLC 2006 oraz państwa bandery.

 7. SSA udostępnia na swojej stronie internetowej procedurę składania i rozpatrywania skarg i zażaleń marynarzy na pracę DM.

 8. Rekrutowani i zatrudniani marynarze posiadają właściwe kwalifikacje, kompetencje, uprawnienia i ważne dokumenty konieczne na danym stanowisku. Przedkładane certyfikaty i dokumenty sprawdza się w celu weryfikacji ich autentyczności jeżeli powstaje domniemanie oszustwa.

 1. Referencje, opinie od poprzednich pracodawców marynarza weryfikuje się kontaktując z osobą upoważnioną, której dane przekazuje kandydat do pracy.

 2. Dane osobowe marynarzy są zachowywane w ścisłej tajemnicy z uwzględnieniem prawa marynarza do prywatności

 3. SSA utrzymuje całodobowe telefony alarmowe.

 4. Wszyscy rekrutowani i zatrudniani marynarze muszą posiadać ważne świadectwo zdrowia wydanie przez uprawnionego lekarza potwierdzające ich zdolność do wykonywania swoich obowiązków.

 5. Umowa zatrudnienia marynarza jest zgodna z obowiązującymi wymogami MLC oraz wiążącą umową zbiorową. Kopie takich dokumentów są dostępne na pokładzie statku w języku angielskim.

   

PROCEDURA SKARG MARYNARSKICH

CEL

Stan Shipping Agency traktuje wszystkich marynarzy jak swoich Klientów, którzy mają prawo złożyć skargę dotyczącą działania firmy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Osobą odpowiedzialną za stosowanie tej procedury jest z-ca dyrektora.

OPIS POSTĘPOWANIA

Każdy Marynarz zatrudniony za pośrednictwem firmy ma prawo złożyć skargę dotyczącą działania firmy w zakresie standardu 1.4 Konwencji MLC 2006.

Marynarz - składa skargę na piśmie. Każda skarga jest rejestrowana w Rejestrze skarg i reklamacji niezależnie od tego czy jest zasadna lub nie. Skarga winna zawierać zwięzły opis wypadku i określać oczekiwania marynarza.

Marynarz ma dwie możliwości złożenia skargi :

 1. Przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres : stanship@stanship.com.pl

 2. Pocztą wysłana na adres agencji : Stan Shipping Agency Ltd. 84-217 Szemud, ul. Samorządowa 1

Agencja powinna potwierdzić otrzymanie skargi w ciągu 3 dni roboczych wykorzystując sposób komunikacji wybrany przez marynarza. Potwierdzenie odbioru skargi powinno zawierać jednoznaczną informację dotyczącą czasu jej rozpatrywania. Czas rozpatrywania skargi może być ustalony na maksymalnie 14 dni roboczych w wypadku skarg dotyczących wyłącznie działalności agencji zatrudnienia i 28 dni roboczych w wypadku gdy skarga marynarza dotyczy pracodawcy – zleceniodawcy agencji zatrudnienia. Wszelkie nierozstrzygnięte skargi marynarskie agencja winna zgłosić do właściwej jednostki nadzorującej po stronie administracji morskiej.

Marynarz ma prawo do wmiesienia skargi na agencję do właściwej jednostki administracji morskiej z pominięciem Stan Shipping Agency Ltd. Organem administarcji publicznej do krórej można składać skargi jest:

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia


tel. +48 58 355 32 20

e-mail: dumsekr@umgdy.gov.pl

 

 

Cookies
Wykorzystujemy "ciasteczka" (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu i tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.

Cookies
We use "cookies" (cookies) to gather information related to the use of the site. We use the cookie files allow you to maintain the session after logging in and creating statistics of subpages. You can turn off this mechanism at any time in your browser settings. Using our website without changing the settings for cookies is that they will be stored in your device.

Zamknij Close